Search Suggest

Tp. Hồ Chí Minh
Tp. Hồ Chí Minh

Đáp án chi tiết “Đề thi vào lớp 10 Môn Tiếng Anh Sở GD-ĐT Tp HCM năm 2010”

TÓM TẮT ĐỀ THI NGUỒN: SOẠN   BÀI 123 I.  Choose the word/ phrase (A, B, C or D) that best fits the space in each sentence.  (2.5 pts) 1.- “I suggest …

Đáp án chi tiết "Đề thi vào lớp 10 Môn Tiếng Anh Sở GD-ĐT Tp HCM năm 2009"

TÓM TẮT ĐỀ THI Nguồn: SOẠN BÀI 123 I. Choose the word or phrase (A, B, C, or D) that best fits the blank space in each sentence  (2.5 pts) 1. _______…

Đáp án chi tiết "Đề thi vào lớp 10 Môn Tiếng Anh Sở GD-ĐT Tp HCM năm 2015"

TÓM TẮT PHẦN 1 ĐỀ THI Nguồn: SOẠN BÀI 123 I.  Choose the word/ phrase (A, B, C or D) that best fits the space in each sentence.  (2.5 pts) 1 . West M…

Đáp án chi tiết "Đề thi vào lớp 10 Môn Tiếng Anh Sở GD-ĐT Tp HCM năm 2013"

TÓM TẮT ĐỀ THI I.  Choose the word/ phrase (A, B, C or D) that best fits the space in each sentence.  (2.5 pts) 1 . – “_______ stay with Vietnamese f…

Đáp án "Đề thi vào lớp 10 Môn Tiếng Anh Sở GD-ĐT Tp HCM năm 2011"

TÓM TẮT ĐỀ THI Nguồn: SOẠN BÀI 123 http://soanbai123.com I. Choose the word / phrase (A, B, C or D) that best fits the blank space in each sentence. …