Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Test link

Search Suggest

Tp. Hồ Chí Minh
Tp. Hồ Chí Minh

Đáp án chi tiết “Đề thi vào lớp 10 Môn Tiếng Anh Sở GD-ĐT Tp HCM năm 2010”

TÓM TẮT ĐỀ THI NGUỒN: SOẠN   BÀI 123 I.  Choose the word/ phrase (A, B, C or D) that best fits the space in each sentence.  (2.5 pts) 1.- “I suggest …

Đáp án chi tiết "Đề thi vào lớp 10 Môn Tiếng Anh Sở GD-ĐT Tp HCM năm 2009"

TÓM TẮT ĐỀ THI Nguồn: SOẠN BÀI 123 I. Choose the word or phrase (A, B, C, or D) that best fits the blank space in each sentence  (2.5 pts) 1. _______…

Đáp án chi tiết "Đề thi vào lớp 10 Môn Tiếng Anh Sở GD-ĐT Tp HCM năm 2015"

TÓM TẮT PHẦN 1 ĐỀ THI Nguồn: SOẠN BÀI 123 I.  Choose the word/ phrase (A, B, C or D) that best fits the space in each sentence.  (2.5 pts) 1 . West M…

Đáp án chi tiết "Đề thi vào lớp 10 Môn Tiếng Anh Sở GD-ĐT Tp HCM năm 2013"

TÓM TẮT ĐỀ THI I.  Choose the word/ phrase (A, B, C or D) that best fits the space in each sentence.  (2.5 pts) 1 . – “_______ stay with Vietnamese f…

Đáp án "Đề thi vào lớp 10 Môn Tiếng Anh Sở GD-ĐT Tp HCM năm 2011"

TÓM TẮT ĐỀ THI Nguồn: SOẠN BÀI 123 http://soanbai123.com I. Choose the word / phrase (A, B, C or D) that best fits the blank space in each sentence. …