Search Suggest

Phát triển ngôn ngữ LÀM QUEN CHỮ CÁI l, h k

Phát triển ngôn ngữ
LÀM QUEN CHỮ CÁI l, h k
I. MỤC TIÊU
* Kiến thức
- Cháu nhận biết và phát âm đúng các chữ cái l, h, k. (4t)
- Cháu nhận biết và phát âm đúng các chữ cái l h k  nhận biết được chữ cái trong từ trọn vẹn.(5t)
* Kĩ năng           
- Rèn khả năng phát âm, ngôn ngữ mạch lạc. (4t)
- Rèn ngôn ngữ mạch lạc, nhanh nhẹn trong các trò chơi. Bắt chước hành vi viết và sao chép từ, chữ cái. (5t)
* Thái độ
Gi¸o dôc vÒ an toµn giao th«ng cho trÎ, khi tham gia giao th«ng ph¶i thùc hiÖn ®óng luËt giao th«ng.

II. CHUẨN BỊ
Tranh có từ “Bạn Nam đi qua trên đường phố”
Các chữ cái: l, h, k với 3 kiểu chữ: in hoa, in thường và viết thường
Băng nhạc, máy cát sét.
Tranh vÏ vÒ chñ ®giao th«ng:
Tranh t: Bạn Khoa tập làm cảnh sát giao thông

III. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG
Hoạt động của cô
Hoạt động của trẻ
*Ho¹t ®éng 1
Cô đọc câu đố “Xe bốn bánh
                         Chay lon ton
                        Máy nổ gion
                         Kêu píp píp
Cho trẻ xem tranh và hỏi trẻ
Ai là người điều kiện cho xe chạy đúng luật trên đường
Xe « t« lµ ph­¬ng tiÖn ®­êng g× ?
Trªn ®­êng con đi học con còn gÆp nhiÒu ph­¬ng tiÖn giao th«ng nào?
Giáo dục cháu giữ an toàn khi tham gia giao thông
Cho trẻ ghép từ dưới tranh của cô
Cháu nhận biết một số chữ cái cháu đã biết
*Ho¹t ®éng 2
* Lµm quen víi ch÷ l:
C« ®äc 2 lÇn
C« ®äc mÉu 3 lÇn l
Gii thiệu 3 kiểu chữ
Cho cháu phát âm: Lớp, tổ, nhóm, cá nhân.
C« ph©n tÝch: Ch÷ “l” cã mét nÐt sæ th¼ng
GD: Khi sang ®­êng c¸c con ph¶i chó quan s¸t 2 bªn ®­êng vµ ®i trªn phÇn v¹ch tr¾ng phÇn ®­êng dµnh cho ng­êi ®i bé
* Lµm quen víi ch÷ h:
C« ®äc mÉu 2 lÇn
Cho c¶ líp ®äc 2-3 lÇn
Có tín hiệu cho cháu phát âm:
 Lớp, tổ, nhóm, cá nhân.
C« ph©n tÝch: Ch÷  “h” cã mét nÐt thẳngvµ mét nét móc bên cạnh
Gièng nhau
 “l” vµ “h” cïng cã mét nÐt thẵng đứng
Kh¸c nhau
Ch÷ “h” cã nÐt móc ë bªn phải ch“l” không có nét móc
* Lµm quen víi ch÷ k:
Ch÷  “k” cã nÐt sæ th¼ng ë bªn ph¶i, nÐt cong trßn ë bªn tr¸i
Cho cháu đọc nhanh theo yêu cầu của cô.
*Ho¹t ®éng 3
* Trß ch¬i víi ch÷ c¸i đọc nhanh theo tay cô
* Trò  chơi xếp chữ theo yêu cầu
Cách  chơi
Có tín hiệu trẻ xếp thành chữ theo yêu cầu  của cô, trẻ hát bài hát xếp chữ, bài hát kết thúc trẻ vào  hàng và xếp thành  chữ.  Cô bao quát giúp những trẻ chưa  vào vị trí.
* Trò chơi
Tìm chữ còn thiếu
Có cho cháu xem 1 bức tranh có các hình ảnh liên quan nội dung chủ đề giao thông
- Bé đi đúng làn đường
- Con đường quanh co, khúc khiểu
- Ban Lan và Bạn Hân đang chơi thả diều
Cách chơi khi có tín hiệu trẻ chia thành 2 đội, thi đua nhau lên tìm và gắn các chữ cái l, h, k các cụm từ có còn thiếu
Trẻ lên dán hoa vào dưới chữ theo hiệu lệnh của cô.
Nhận xét và đếm số chữ tương ứng số hoa
* Trò chơi
Tìm tên bạn
    Trẻ tìm tên bạn có chứa chữ cái vừa học.
    Cô nhận xét và viết tên bạn vào giấy cho cả lớp xem
* Trò chơi
Hát Vui cùng nhạc cụ
   Có tín hiệu cháu chuyển đội hình, lấy nhạc cụ đi thành vòng  tròn. Cháu hát bài hát, bài  thơ, câu đố ngắn theo chủ đề, yêu cầu trẻ giơ nhạc cụ có chữ l, h, k theo yêu cầuTrÎ l¾ng ngheQuan sát tự trả lời theo khả năng

TrÎ l¾ng nghe

TrÎ l¾ng nghe
TrÎ ®äc

TrÎ l¾ng ngheTrÎ quan s¸t
TrÎ nghe vµ tr¶ lêi


Trẻ chơi trật tự


Hát bài xếp chữ


Trẻ chơi trật tự

Trẻ tìm tên bạn
Trẻ chơi

Đăng nhận xét