Search Suggest

[PDF] C�c Phuong Ph�p T�m Nhanh ��p �n B�i T?p Tr?c Nghi?m M�n To�n - Thi THPT

C�c Phuong Ph�p T�m Nhanh ��p �n B�i T?p Tr?c Nghi?m M�n To�n - K� Thi THPT pdf

Cu?n s�ch C�c Phuong Ph�p T�m Nhanh ��p �n B�i T?p Tr?c Nghi?m M�n To�n l� ngu?n t�i li?u h?u �ch, cung c?p cho h?c sinh m?t ng�n h�ng b�i t?p tr?c nghi?m b�m s�t theo chuong tr�nh THPT c�ng t?t c? c�c phuong ph�p c� th? t�m ra du?c d�p �n nhanh v� ch�nh x�c nh?t.

V?i ph?n c�u h?i tr?c nghi?m, c�c em h?c sinh c?n lu�n nh? r?ng c� 5 c�ch d? l?a chon ra d�p �n d�ng nh?t d?a v�o:

 • L?i gi?i t? lu?n
 • L?i gi?i t? lu?n k?t h?p s? d?ng m�y t�nh c?m tay CASIO Fx - 570 MS
 • L?a ch?n d�p �n b?ng ph�p th?
 • L?a ch?n d�p �n b?ng ph�p th? k?t h?p s? d?ng m�y t�nh CASIO Fx - 570 MS
 • L?a ch?n d�p �n b?ng ph�p d�nh gi�

Cu?n s�ch du?c tr�nh b�y r� r�ng theo 4 ph?n tr?ng t�m n?i dung ki?n th?c ph?n Gi?i T�ch v� H�nh H?c, b�m s�t d? thi THPT Qu?c gia:

 • Ph?n I: ?ng D?ng c?a d?o h�m d? kh?o s�t v� d? th? c?a h�m s?
 • Ph?n II: H�m s? luy th?a, h�m s? mu, h�m s? Logarit
 • Ph?n III: Nguy�n h�m, t�ch ph�n v� ?ng d?ng
 • Ph?n IV: S? Ph?c
 • Ph?n V: Phuong Ph�p t?a d? trong kh�ng gian
 • Ph?n VI: H�nh h?c kh�ng gian
Ch�c c�c em h?c t?p hi?u qu? v?i nh?ng phuong ph�p gi?i b�i t?p tr?c nghi?m n�y, �p d?ng linh ho?t v�o b�i thi theo m?c ti�u thi nhanh - nh? l�u - ch�nh x�c.

Download PDF 

Đăng nhận xét