Search Suggest

[PDF + CD] Practical Grammar Level 2 with Key | B?n d?p

Practical Grammar Level 2 cd audio

Practical Grammar Level (A2 - B1) g?m 100 units, du?c chia th�nh c�c nh�m b�i. M?i nh�m b�i g?m 5 units, s? ki?m tra m?t don v? ng? ph�p c? th?: c�c th� th?i, c�c t? lo?i, c�c c�u di?u ki?n, c�u tr?n thu?t, m?nh d? quan h?. Sau m?i nh�m b�i d?u c� c�c b�i review test d? gi�p b?n luy?n t?p m?t c�ch c� h? th?ng.

Link Download:

Practical Grammar 2 (pdf)

CD Audio (mp3)

N?u link h?ng vui l�ng b�o admin qua Zalo: 0984.456
582

Đăng nhận xét