Search Suggest

sinh, cosh, tanh, coth, sech, csch là gì?

Bài này sẽ nêu các công thức xác định sinh x, cosh x, tanh x, coth x, sech x, csch x và một số tính chất cơ bản liên quan.

sinh, cosh, tanh, coth, sech, csch là gì?

Đây là kí hiệu của các hàm hyperbol (hyperbolic functions) , gồm sin hyperbol (hyperbolic sine) - kí hiệu là "sinh", cosin hyperbol (hyperbolic cosine) - kí hiệu "cosh", tang hyperbol (hyperbolic tangent) - kí hiệu "tanh" và các hàm dẫn xuất từ chúng (coth = cotang hyperbol, sech = sec hyperbol, csch = cosec hyperbol).
Minh hoạ cosh(x): trung bình cộng của e^x và e^(-x)

Công thức xác định các hàm hyperbol

Minh hoạ sinh(x)

Biểu diễn các hàm hyperbol qua số phức

Ba đẳng thức cơ bản

Đăng nhận xét