Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Test link

Search Suggest

sinh, cosh, tanh, coth, sech, csch là gì?

Bài này sẽ nêu các công thức xác định sinh x, cosh x, tanh x, coth x, sech x, csch x và một số tính chất cơ bản liên quan.

sinh, cosh, tanh, coth, sech, csch là gì?

Đây là kí hiệu của các hàm hyperbol (hyperbolic functions) , gồm sin hyperbol (hyperbolic sine) - kí hiệu là "sinh", cosin hyperbol (hyperbolic cosine) - kí hiệu "cosh", tang hyperbol (hyperbolic tangent) - kí hiệu "tanh" và các hàm dẫn xuất từ chúng (coth = cotang hyperbol, sech = sec hyperbol, csch = cosec hyperbol).
Minh hoạ cosh(x): trung bình cộng của e^x và e^(-x)

Công thức xác định các hàm hyperbol

Minh hoạ sinh(x)

Biểu diễn các hàm hyperbol qua số phức

Ba đẳng thức cơ bản

Đăng nhận xét