Search Suggest

Tr?c nghi?m l� thuy?t H�A H?U CO 10 - 11 - 12 (c� l?i gi?i)

Tr?c nghi?m l� thuy?t H�A H?U CO 10 - 11 - 12 (c� l?i gi?i) g?m 8 chuy�n d?:

  • HI�ROCACBON
  • D?N XU?T HIDROCACBON � ANCOL - PHENOL
  • AN�EHIT � XETON � AXIT CACBOXYLIC
  • ESTE
  • CACBONHIDRAT
  • H?P CH?T H?U CO CH?A NITO
  • POLIME
  • T?NG H?P H?U CO

T?I V? 

Đăng nhận xét