Search Suggest

Tr?c nghi?m l� thuy?t H�A �?I CUONG & V� CO 10 - 11 - 12 (c� l?i gi?i)

L� thuy?t H�A �?I CUONG & V� CO 10 - 11 - 12 g?m 8 chuy�n d?:

  • C?U T?O NGUY�N T? - QUY LU?T TU?N HO�N � LI�N K?T H�A H?C
  • PH?N ?NG OXI H�A � KH?
  • T?C �? PH?N ?NG � C�N B?NG H�A H?C
  • S? �I?N LI � AXIT- BAZO- MU?I
  • PHI KIM V� C�C V?N �? LI�N QUAN
  • KIM LO?I � D�Y �I?N H�A V� C�C V?N �? LI�N QUAN
  • NH?N BI?T � T�CH CH?T
  • T?NG H?P V� CO

Đăng nhận xét