Search Suggest

2H1-ÔN TẬP - TỶ SỐ THỂ TÍCH - LẦN 1

CÁC EM CỐ GẮNG HỌC VÀ ÔN ĐỀU ĐẶN THÌ KẾT QUẢ CUỐI NĂM SẼ NHƯ Ý.


Câu 1.

A     B     C     D    

Lời giải câu 1

Câu 2.

A     B     C     D    

Lời giải câu 2

Câu 3.

A     B     C     D    

Lời giải câu 3

Câu 4.

A     B     C     D    

Lời giải câu 4

Câu 5.

A     B     C     D    

Lời giải câu 5

Câu 6.

A     B     C     D    

Lời giải câu 6

Câu 7.

A     B     C     D    

Lời giải câu 7

Câu 8.

A     B     C     D    

Lời giải câu 8

Câu 9.

A     B     C     D    

Lời giải câu 9

Câu 10.

A     B     C     D    

Lời giải câu 10

Câu 11.

A     B     C     D    

Lời giải câu 11

Câu 12.

A     B     C     D    

Lời giải câu 12

Câu 13.

A     B     C     D    

Lời giải câu 13

Câu 14.

A     B     C     D    

Lời giải câu 14

Câu 15.

A     B     C     D    

Lời giải câu 15

Câu 16.

A     B     C     D    

Lời giải câu 16

Câu 17.

A     B     C     D    

Lời giải câu 17

Câu 18.

A     B     C     D    

Lời giải câu 18

Câu 19.

A     B     C     D    

Lời giải câu 19

Câu 20.

A     B     C     D    

Lời giải câu 20

   Số câu đúng   

  

         

Đăng nhận xét