Search Suggest

File word B?i Du?ng H?c Sinh Gi?i Ti?ng Anh 8 - �?i L?i - c� d�p �n

B?i Du?ng H?c Sinh Gi?i Ti?ng Anh 8 - �?i L?i - c� d�p �n doc

B?i Du?ng HSG Ti?ng Anh 8 Theo Chuy�n �? - �?i L?i du?c chia th�nh 3 ph?n:

  • Ph?n m?t: �n t?p ki?n th?c v� B�i t?p c?ng c?.
  • Ph?n hai: g?m c�c b? d? thi d�nh cho h?c sinh gi?i.
  • Ph?n ba: l?i gi?i chi ti?t cho ph?n b�i t?p c?ng c? v� cho c�c b? d? thi h?c sinh gi?i.

File word d�nh m�y c?c d?p, n�n r?t d? s? d?ng trong vi?c copy ch?nh s?a bi�n so?n. �?y d? d�p �n chi ti?t

Nam XB: 2018
S? trang: 230

GI� FILE WORD: 199k

Th?y c� dang k� mua file, vui l�ng thanh to�n b?ng c�ch chuy?n kho?n v�o STK:
 Vietinbank: 101871435711 (VU THANH LONG)
sau d� nh?n d?a ch? email nh?n file v�o zalo: 0984 456 582.

�?c th?:


Đăng nhận xét