Search Suggest

T?i s�ch 3 Step - Ti?t l? b� quy?t 3 bu?c d?t di?m 8+ To�n h?c [PDF]

 

S�ch 3 Step To�n PDF

3 Step - Ti?t l? b� quy?t 3 bu?c d?t di?m 8+ l� b? s�ch luy?n thi THPT Qu?c gia bao tr?n ki?n th?c quan tr?ng c?n ph?i �n t?p du?c h? th?ng t? d? d?n kh�. B? s�ch du?c bi�n so?n b?i d?i ngu t�c gi? d�y d?n kinh nghi?m.

H?c lan man, h?c sai tr�nh d? v� l?ch m?c ti�u c?a b?n th�n l� nguy�n nh�n l?n nh?t khi?n c�c b?n h?c sinh �n thi THPT Qu?c gia k�m hi?u qu?, d?n d?n nhanh ch�n n?n v� t�m l� b? cu?c.

Ch�nh v� th?, b? s�ch 3 Step � Ti?t l? b� quy?t 3 bu?c d?t di?m 8+ du?c ra d?i v?i m?c d�ch gi�p c�c em d?nh hu?ng l? tr�nh v� h? th?ng ki?n th?c m?t c�ch b�i b?n, d? h?c nh?t � V?i d? kh� tang d?n, tuong ?ng v?i m?c di?m thi m?c ti�u tang d?n.

C?U TR�C C?A S�CH 3 STEP � TI?T L? B� QUY?T 3 BU?C �?T �I?M 8+ TO�N H?C:

STEP 1: Kh?i d?ng chinh ph?c m?c 5+

STEP 2: Tang t?c chinh ph?c m?c 7+

STEP 3: V? d�ch chinh ph?c m?c 9+

Download 3 Step To�n PDF 

Đăng nhận xét