Search Suggest

[PDF] T?i s�ch Th?c chi?n d? thi THPT Qu?c Gia m�n To�n

t?i s�chTH?C CHI?N �? THI THPTQG M�N TO�N

Uu di?m c?a s�ch Th?c chi?n d? thi THPT Qu?c Gia m�n To�n:

  • 20 d? luy?n ch?n l?c nam 2020
  • H? th?ng b�i t?p v?n d?ng da d?ng, l?i gi?i chi ti?t, ph�n t�ch t? m? cho t?ng b�i
  • Gi?i nhanh g?p 2 l?n m?i b�i to�n tr?c nghi?m v?i phuong ph�p gi?i t?i uu v� ki nang b?m m�y "Si�u �?ng" 

Cu?n s�ch n�y kh�ng ch? d�ng 1 l?n m� c�c em c� th? d�ng m�i m�i, trong su?t qu� tr�nh h?c ph? th�ng. V� n� kh�ng ch? don thu?n l� s�ch luy?n d?, th?c chi?n d? c�n gi�p c�c em t?ng �n l?i r?t nhi?u ki?n th?c th�ng qua t?ng l?i gi?i c? th? v� m?t kh?i lu?ng r?t l?n b�i t?p r�n luy?n ch?t l?c t? nh?ng ngu?n uy t�n, ch?t lu?ng. 

Link Download: T?i V? 

Đăng nhận xét