Search Suggest

Đáp án đề thi vào lớp 10 Ngữ văn Quảng Trị 2022

ĐỀ THI VÀO LỚP 10 QUẢNG TRỊ 2022

THỜI GIAN: 120 PHÚT

I. ĐỌC HIỂU (3,0 điểm)

Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu:

Nằm trong tiếng nói yêu thương

Nằm trong tiếng Việt vấn vương một đời.

Sơ sinh lòng mẹ đưa nôi

Hồn thiêng đất nước cũng ngồi bên con.

Tháng ngày con mẹ lớn khôn,

Yêu thơ, thơ kể lại hồn ông cha,

Đời bao tâm sự thiết tha

Nói trong tiếng nói lòng ta thuở giờ...

(Trích Nằm trong tiếng nói yêu thương - Huy Cận,

Trời mỗi ngày lại sáng, NXB Văn học, 1958, tr.101)

Câu 1. (1,0 điểm)

Đoạn trích trên được viết theo thể thơ nào?

Câu 2. (1,0 điểm)

Chỉ ra 02 biện pháp tu từ được sử dụng trong đoạn trích.

Câu 3. (1,0 điểm)

Xác định nội dung của đoạn trích trên.

Đề thi vào lớp 10 Ngữ văn Quảng Trị 2022
Đề Ngữ văn thi vào lớp 10 Quảng Trị 2022

Read more »

Đăng nhận xét