Search Suggest

Đề và đáp án "Thử thách mùa hè" trong Trường hè Toán học ViASM 2022

Đề bài và đáp án "Thử thách mùa hè" trong Trường hè Toán học ViASM 2022. Gồm 8 bài toán chia ra thành 2 buổi thi. Thời gian làm bài mỗi buổi là 180 phút.

Đề thi buổi sáng

Đề thi buổi chiều
Đáp án (Lời giải)
Tải file PDF

[Download ##download##]
Theo VIASM. Người đăng: Mr. Math.

Đăng nhận xét