Search Suggest

B�i t?p Ti?ng Anh 10 Global success Luu Ho?ng Tr� (File word c� d�p �n)

Bai tap anh 10 global success file word

C�c b�i t?p trong B�i T?p Ti?ng Anh 10 Global success  - C� ��p �n  da d?ng, phong ph�, b�m s�t t? v?ng, ng? ph�p v� ch? d? trong s�ch gi�o khoa Ti?ng Anh - chuong tr�nh m?i.

B�i t?p d�nh cho m?i don v? b�i h?c g?m 6 ph?n: Pronunciation, Vocabulary, Grammar, Reading, Speaking, Writing, v� hai b�i �n t?p du?i d?ng Test 1 & 2 g?m 50 c�u h?i ki?m tra cho m?i b�i v?i b�i t?p ph�t tri?n c�c k? nang tr�n.

C�c b�i Review gi�p h?c sinh t? ki?m tra nh?ng n?i dung ki?n th?c v� r�n luy?n c�c k? nang sau m?i 2 ho?c 3 don v? b�i h?c.

File Word Gi�: 299k

Th?y c� dang k� mua file, vui l�ng thanh to�n b?ng c�ch chuy?n kho?n v�o STK:
 Vietinbank: 101871435711 (VU THANH LONG)
sau d� nh?n d?a ch? email nh?n file v�o ZALO: 0984 456 582

�?C TH?:

Đăng nhận xét