Search Suggest

Danh sách thành viên Hội đồng giáo sư ngành Toán học năm 2022

Hội đồng giáo sư Nhà nước vừa công bố danh sách 28 Hội đồng giáo sư ngành, liên ngành năm 2022 (Kèm theo Quyết định số 45 và 46 của HĐGSNN ban hành vào 8/8/2022 và 25/8/2022).

Danh sách thành viên hội đồng giáo sư ngành Toán họcQuyết định 45 và 46 của HĐGSNN


Liên quan: Danh sách ứng viên Giáo sư, Phó giáo sư Toán học năm 2022
Theo HĐGSNN. Người đăng: Mr. Math.

Đăng nhận xét