Search Suggest

[DOC] B�i Gi?ng V� L?i Gi?i Chi Ti?t Ti?ng Anh 10 FRIENDS GLOBAL

B�i Gi?ng V� L?i Gi?i Chi Ti?t Ti?ng Anh 10  FRIENDS GLOBAL

File word s�ch B�i Gi?ng V� L?i Gi?i Chi Ti?t Ti?ng Anh 10  FRIENDS GLOBAL, m?i Unit g?m:

Vocabulary: gi?i th�ch � nghia nh?ng t? m?i trong m?i Unit; c� m?t s? v� d? minh h?a c�ch d�ng t?.
Vocabulary practice: c�c b�i luy?n t?p gi�p c�c em h?c sinh �n luy?n c�ch d�ng c�c t? ng? d? ghi nh? m� kh�ng c?n h?c thu?c l�ng.
Grammar: gi?i th�ch chi ti?t v� hu?ng d?n c�ch ?ng d?ng c�c ch? di?m ng? ph�p trong m?i Unit.
Grammar Exercises: c�c b�i t?p �p d?ng c�ch d�ng c�c ch? di?m ng? ph�p c?a m?i Unit, gi�p c�c em ghi nh? v� n?m v?ng ng? ph�p ti?ng Anh.
Ngo�i ra, ch�ng t�i bi�n so?n ph?n Speaking gi�p h?c sinh �n c�c c�u d�m tho?i trong nh?ng ng? c?nh th�ng d?ng; v� ph?n Pronunciation hu?ng d?n c�ch ph�t �m can b?n b�m s�t m?i b�i h?c.
Cu?i m?i Unit, ch�ng t�i bi�n so?n hai Practice Tests g?m nhi?u d?ng c�u h?i kh�c nhau v?i c? hai h�nh th?c tr?c nghi?m v� t? lu?n. M?c d�ch c�c b�i Practice Tests n�y nh?m gi�p c�c em c?ng c? v� n�ng cao ki?n th?c t? v?ng v� ng? ph�p d� h?c trong m?i Unit.

File Word gi�: 299k
Th?y c� dang k� mua file, vui l�ng thanh to�n b?ng c�ch chuy?n kho?n v�o STK:
 Vietinbank: 101871435711 (VU THANH LONG)
sau d� nh?n d?a ch? email nh?n file v�o ZALO: 0984 456 582

�?c th?:


Đăng nhận xét