Search Suggest

[PDF] Chinh Phục Lý Thuyết Sinh Học THPT

[PDF] Chinh Phục Lý Thuyết Sinh Học THPT

[PDF] Chinh Phục Lý Thuyết Sinh Học THPT


Mua sách gốc tại các trang thương mại uy tín                        


CHƯƠNG I: CƠ CHẾ DI TRUYỀN VÀ BIẾN DỊ:
I. Nhận biết:
Câu 1: Một loài thực vật có bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội 2n. Cây tứ bội được phát sinh từ loài này có bộ nhiễm
sắc thể là
A. 4n. B. n. C. 3n. D. 2n.
(Đề Thi THPTQG Mã 201 – 2017)
Câu 2: Trong phân tử mARN không có loại đơn phân nào sau đây?
A. Xitôzin. B. Uraxin. C. Timin. D. Ađênin.
(Đề Thi THPTQG Mã 201 – 2017)
Câu 3: Một loài thực vật có bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội 2n. Cây tam bội được phát sinh từ loài này có bộ nhiễm
sắc thể là
A. 2n – 1. B. 4n. C. 2n + 1. D. 3n.
(Đề Thi THPTQG Mã 202 – 2017)
Câu 4: Enzim nào sau đây tham gia vào quá trình tổng hợp ARN?
A. Restrictaza. B. ARN pôlimeraza. C. ADN pôlimeraza. D. Ligaza.
(Đề Thi THPTQG Mã 202 – 2017)
Câu 5: Trong kĩ thuật chuyển gen, loại enzim nào sau đây được dùng để nối các đoạn ADN với nhau tạo ADN
tái tổ hợp?
A. Restrictaza. B. Ligaza. C. ADN pôlimeraza. D. ARN pôlimeraza.
(Đề Thi THPTQG Mã 203 – 2017)
Câu 6: Một loài sinh vật có bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội 2n. Thể một thuộc loài này có bộ nhiễm sắc thể là
A. 2n + 1. B. 2n – 1. C. n + 1. D. n – 1.
(Đề Thi THPTQG Mã 203 – 2017)
Câu 7: Ở sinh vật nhân thực, bộ ba nào sau đây mã hóa axit amin mêtiônin?
A. 5’UAA3’. B. 5’UUA3’. C. 5’UGU3’. D. 5’AUG3’.
(Đề Thi THPTQG Mã 203 – 2017)
Câu 8: Ở sinh vật nhân thực, côđon 5’AUG 3’ mã hóa loại axit amin nào sau đây?
A. Valin. B. Mêtiônin. C. Glixin. D. Lizin.
(Đề Thi Minh Họa THPTQG – 2018)
Câu 9: Loại axit nuclêic nào sau đây là thành phần cấu tạo của ribôxôm?
A. rARN. B. mARN. C. tARN. D. ADN.
(Đề Thi THPTQG Mã 201 – 2018)
Câu 10: Ở sinh vật nhân thực, côđon nào sau đây quy định tín hiệu kết thúc quá trình dịch mã?
A. 5'AUA3'. B. 5'AUG3'. C. 5'AAG3'. D. 5'UAA3'.
(Đề Thi THPTQG Mã 202 – 2018)
Câu 11: Axit amin là đơn phân cấu tạo nên phân tử nào sau đây?
A. ADN. B. mARN. C. tARN. D. Prôtêin.
(Đề Thi Minh Họa THPTQG – 2019)
Câu 12: Phân tử nào sau đây trực tiếp làm khuôn cho quá trình dịch mã?
A. ADN. B. mARN. C. tARN. D. rARN.

... 


Đăng nhận xét